top of page

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SVAT Invest s.r.o. pro prodej potravin a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nemeckepotraviny.cz se sídlem: Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10 - Vršovice identifikační číslo: 17341809 zapsané v obchodním rejstříku C 370259 vedené u Městského soudu v Praze


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SVAT Invest s.r.o. se sídlem Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10 - Vršovice identifikační číslo: 17341809, zapsané v obchodním rejstříku C 370259 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.oxyshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny jsou platné v den objednání zboží. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. SVAT Invest s.r.o. není plátce DPH. Při objednávce zboží na váhu si nemeckepotraviny.cz vyhrazují právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. Nemeckepotraviny.cz se pokusí váhovou odchylku minimalizovat a co nejvíce vyhovět požadavku Zákazníka. Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník objednává počet kusů namísto váhového množství, nemeckepotraviny.cz dodají požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy objednaného počtu kusů takového zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6271475339/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU (payu.cz)

 • bezhotovostně platební kartou;

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Změna či zrušení objednávky po jejím odeslání prodávajícímu již není možná. Pokud Zákazník potřebuje doobjednat zboží, vytvoří a odešle novou objednávku. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nemeckepotraviny.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

​6. DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Dostupnost zboží prezentovaného na nemeckepotraviny.cz je vázána na skladové zásoby a SVAT Invest s.r.o. z těchto důvodů nemůže dostupnost zboží garantovat. Pro účely zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu zákazníků, jsou SVAT Invest s.r.o. oprávněno předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti SVAT Invest s.r.o. v případě individuální objednávky velkého množství jednoho druhu zboží počet objednaných kusů snížit na únosné množství, případně toto zboží nedodat. Určení únosného množství je vždy na rozumné úvaze SVAT Invest s.r.o., a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O změně objednávky ze strany SVAT Invest s.r.o. bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

V případě, že z důvodů, které SVAT Invest s.r.o. není schopno ovlivnit, nebude objednané zboží dostupné, nabídnou SVAT Invest s.r.o. při doručení Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá objednávce Zákazníka.

​7. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi nemeckepotraviny.cz a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany SVAT Invest s.r.o. jako prodávajícího. Zboží bude následně doručeno dle požadované služby doručení.

Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá zákazník okamžikem zaplacení kupní ceny za dodané zboží.

8. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník si při objednávce zboží na nemeckepotraviny.cz volí z nabídky pro doručení jím objednaného zboží. Zboží je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Bez předložení čísla objednávky není možné zboží zákazníkovi vydat. V případě, že pracovník výdeje má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí zboží jinou osobou, nemeckepotraviny.cz zboží nepředají.

V případě, že si zákazník objednané zboží nevyzvedne v dohodnutý den, kupní smlouva nezaniká. Pokud si zákazník zboží nestihne vyzvednout a o zboží má zájem, je povinen oznámit tuto skutečnost telefonicky na zákaznické lince a domluvit si předání – nejdéle však druhý den od původního sjednaného termínu. Zboží bude do druhého dne uskladněno ve výdejním místě v souladu s podmínkami pro prodej jednotlivých druhů zboží (chlazení, mražení).

V případě, že si zákazník nevyzvedne objednané zboží ani v náhradním sjednaném termínu, mají Německé potraviny s. r.o. právo požadovat a vymáhat na zákazníkovi náhradu škody, která tím společnosti SVAT Invest s.r.o. vznikla (např. za dopravu, čerstvé zboží podléhající rychlé zkáze,…)

Zákazník je povinen zboží při převzetí zkontrolovat (množství, kvalitu). SVAT Invest s.r.o. Zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je poškozené, nepřevzal.

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PLACENÍ ZBOŽÍ

Platba kupní ceny probíhá při převzetí zboží zákazníkem a to v hotovosti, kartou nebo stravenkami. K úhradě ceny zboží může Zákazník použít tyto debetní/kreditní karty: Visa debit, Visa elektron, Master Card, Maestro.

​​10. REKLAMACE

Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží on-line nebo nebo na prodejně SVAT Invest s.r.o. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o přijetí reklamace. Případné reklamace se vyřizují ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě uzavření kupní smlouvy elektronickou cestou je Zákazník oprávněn zboží vrátit do 14 dnů ode dne jeho převzetí, a to bez uvedení důvodů. Odstoupení je možno provést podle vzorového formuláře (na konci stránky). Zákazník je povinen v důsledku zrušení smlouvy zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat na adresu provozovny SVAT Invest s.r.o., a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení. Náklady na vrácení zboží nese v tomto případě zákazník.

Na základě předchozí telefonické domluvy (zákaznická linka: +420 777 506 577) může Zákazník vrátit zboží v kterékoliv prodejně SVAT Invest s.r.o. Pokud se na příslušné prodejně Zákazník nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vraceného zboží vyplacena v hotovosti nebo poskytnuta sleva na příští nákup.

Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit:

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze (chladírenské výrobky, ovoce, zelenina, čerstvé pečivo…), opotřebení nebo zastarání

 • audio, videonahrávky, software a počítačové programy, porušil-li Zákazník jejich originální obal

 • noviny, periodika a časopisy

 • zboží upravené podle přání zákazníka

 • zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku, je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku převzetí tohoto zboží ve výdejním místě.

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny nebo z důvodu doručení náhradního zboží za zboží nedostupné.

Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží)

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

11.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

11.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

11.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

11.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

11.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

11.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

11.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10 - Vršovice, telefonicky na čísle + 420 777 506 577 či elektronickou poštou na adrese info@nemeckepotraviny.cz

11.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

11.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

11.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

12. VRATNÉ ZÁLOHOVANÉ OBALY

K ceně zboží ve vratných zálohovaných obalech bude účtována i záloha za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního zboží. Zálohované obaly je možné vrátit přímo na provozovnách SVAT Invest s.r.o. v provozních hodinách provozovny SVAT Invest s.r.o. Vracení zálohované lahve není možné vracet poštou.
 

​​13. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Vlastníkem a provozovatelem nemeckepotraviny.cz je společnost SVAT Invest s.r.o. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, náleží SVAT Invest s.r.o. veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, vizualizaci a designu stránek, včetně veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách nemeckepotraviny.cz

Zákazník bere na vědomí, že každá osoba, která navštíví nemeckepotraviny.cz, je uživatelem těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“) a zavazuje se při jejich používání, řídit se platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito podmínkami, aby nedošlo k poškození dobrého jména a práv společnosti SVAT Invest s.r.o. a ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména

 1. bude užívat internetové stránky nemeckepotraviny.cz pouze pro vlastní potřebu, přičemž nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek dalším osobám,

 2. nebude zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek nemeckepotraviny.cz a nebude jim v užití těchto internetových stránek bránit,

 3. nebude zasahovat bez souhlasu společnosti SVAT Invest s.r.o. do obsahu, bezpečnosti či technické podstaty internetových stránek nemeckepotraviny.cz,

 4. je zakázáno využívat internetové stránky služby nemeckepotraviny.cz pro rozesílání nevyžádaných a řetězových zpráv (spam), zasílat na internetové stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy, vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

14.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

14.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nemeckepotraviny.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

14.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

SVAT Invest s.r.o. činí vše potřebné pro zajištění přesnosti, věcné správnosti a aktuálnosti obsahu nemeckepotraviny.cz. V případě, že se vyskytnou na těchto stránkách chyby, opomenutí nebo technické obtíže, o kterých se SVAT Invest s.r.o. dozví, provede v co nejkratší lhůtě opravu obsahu, pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné.

SVAT Invest s.r.o. nenesou odpovědnost zejména za:

 1. Obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím nemeckepotraviny.cz, odkazy na stránky třetích osob umístěné na nemeckepotraviny.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek nemeckepotraviny.cz

 2. Obsah umístěný na internetové stránky nemeckepotraviny.cz bez souhlasu a vědomí společnosti SVAT Invest s.r.o. není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit

 3. Nekompatibilitu nemeckepotraviny.cz s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací

 4. Technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s webem nemeckepotraviny.cz

 5. Skutečné balení se může lišit od zde uvedeného. Po dodání má zákazník možnost si obal prohlédnout. Chce-li získat informace o nutričních hodnotách, přísadách, povinných informacích v souladu s nařízením o informacích o potravinách atd., může zákazník kontaktovat náš zákaznický servis na čísle 777 506 577

 6. Za výše uvedené informace nepřebírá společnost SVAT Invest s.r.o. žádnou odpovědnost. Zákazník si musí zkontrolovat v každém jednotlivém případě informace na obalu příslušného produktu, pouze tyto jsou závazné.

 7. Design produktu se může od obrázku na webu nemeckepotraviny.cz lišit.

16. Zřeknutí se odpovědnosti

I když se společnost SVAT Invest s.r.o. vždy snaží zajistit, aby informace o produktu na webových stránkách nemeckepotraviny.cz byly správné, může se stát, že výrobci změní svůj seznam složek. Balení produktu a související dokumenty mohou obsahovat informace, které přesahují nebo se liší od informací uvedených na webových stránkách nemeckepotraviny.cz. Veškeré informace o produktech na webu nemeckepotraviny.cz jsou poskytovány pouze pro informační účely. SVAT Invest s.r.o. doporučují, aby se Zákazníci nespoléhali pouze na informace zobrazené na webových stránkách nemeckepotraviny.cz, ale vždy si před použitím nebo spotřebou zboží pečlivě přečetli štítky, varování a pokyny, které jsou se zbožím dodávány. Má-li zákazník jakékoli bezpečnostní obavy jakéhokoli druhu nebo potřebuje další informace o zboží, dotazy týkající se snášenlivosti, rizik nebo vedlejších účinků užívání nebo používání přípravku, může kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka. Popisy a další informace o zboží na webových stránkách nemeckepotraviny.cz neslouží k diagnostice, léčbě, prevenci nemoci nebo zdravotního stavu. Společnost SVAT Invest s.r.o. neodpovídá za nepřesné nebo nesprávné informace o produktu ze strany výrobce nebo jiných třetích stran. Informace na tomto webu nemohou nahradit odborné informace od vašeho lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SVAT Invest s.r.o. postupují při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými a pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Zákazník uděluje společnosti SVAT Invest s.r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) a to po dobu jeho platné registrace a využívání služeb, a to za účelem

 • poskytnutí služby (přijetí objednávky a její zpracování, doručení zboží do výdejního místa, platební transakce, veškerá komunikace se Zákazníkem apod.)

 • poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách nemeckepotraviny.cz (emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování také zpracovateli a dalšími příjemci, pověřenými společností SVAT Invest s.r.o.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové stránky nemeckepotraviny.cz nebo telefonické zákaznické linky. Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Souhlas ke zpracování údajů může Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti SVAT Invest s.r.o.

17.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

18. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

18.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

18.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

19. DORUČOVÁNÍ

19.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

​​20. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

SVAT Invest s.r.o. je oprávněno kdykoli změnit Obchodní podmínky, budou-li to vyžadovat potřeby zákazníků nebo obchodní strategie prodávajícího. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na nemeckepotraviny.cz Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím nemeckepotraviny.cz poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti SVAT Invest s.r.o. se okamžikem uzavření kupní smlouvy se Zákazníkem stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití služby nemeckepotraviny.cz se řídí českým právním řádem.

Jestliže společnost SVAT Invest s.r.o. v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatnilo svoje práva, která v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva družstva toto plnění vymáhat. Jestliže společnost SVAT Invest s.r.o. promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení.

Společnost SVAT Invest s.r.o. neodpovídá za porušení těchto Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

21.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

21.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

21.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

21.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

21.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SVAT Invest s.r.o., Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10 - Vršovice, adresa elektronické pošty info@nemeckepotraviny.cz, telefon +420 777 506 577

 

 

V Praze dne 19. července 2022

SVAT Invest s.r.o.

1x_Obchodni_podminky.jpg
bottom of page